Fakturace

Aplikace Fakturace se dělí na čtyři základní části

 • vydané daňové doklady
 • přijaté daňové doklady
 • pokladna
 • styk s bankou

 

Vydané daňové doklady

Slouží pro vystavování faktur resp. dobropisů za provedené výkony a prodej produktů, saldokonto vydaných daňových dokladů, evidence a čerpání záloh. Po vystavení faktury resp. dobropisu dochází k automatickému zápisu do deníku vydaných daňových dokladů, vytvoření účetního dokladu v účetním jádru s předkontací daného dokladu. Deník vydaných daňových dokladů umožňuje ruční i automatické párování s úhradami, sledování úhrad, vystavení upomínek, vystavení příkazu k úhradě, vystavení penalizační faktury.

Obsahuje následující funkce

 • Definice oblastí fakturace
 • Definice produktů a výkonů s vazbou na SKP, daňové zatížení
 • Definice doprovodných textů
 • Vystavení a tisk faktur, penalizačních faktur, jejich evidence
 • Vystavení dobropisu k faktuře, tisk, evidence
 • Evidence záloh, přehled o jejich čerpání
 • Deník vydaných daňových dokladů
 • Vystavení příkazu k úhradě
 • Párování s úhradami jednotlivě
 • Hromadné párování s bankovním výpisem
 • Vystavení, tisk první a druhé upomínky, předání věci právníkovi

A picture

 

Výstupní sestavy

 • Definice partnerských subjektů, jejich bankovního spojení
 • Soupis fakturovaných výkonů a produktů za období dle středisek, typu faktur, oblasti fakturace, daňové sazby
 • Soupis faktur a dobropisů s adresami
 • Soupis daňových dokladů s přehledem DPH
 • Neuhrazené faktury, rozdělení na fyzické a právnické osoby
 • Neuhrazené faktury, rozpis podle počtu dnů prodlení
 • Soupis úhrad daňových dokladů za období
 • Deník vydaných daňových dokladů, stav jejich hrazení
 • Soupis přijatých záloh
 • Soupis čerpání záloh

 

 

Přijaté daňové doklady

Modul pro evidenci přijatých daňových dokladů, vystavení příkazu k úhradě, párování s úhradami, sledování stavu úhrad přijatých daňových dokladů.

 

Obsahuje následující funkce :

 • Deník přijatých daňových dokladů
 • Vystavení a tisk příkazu k úhradě
 • Seskupení příkazů k úhradě do skupin, jejich tisk
 • Párování s úhradami jednotlivě
 • Hromadné párování s bankovním výpisem
 • Předkontace přijatého daňového dokladu
 • Tisk likvidačního listu

A picture

 

Výstupní sestavy

 • Deník přijatých daňových dokladů, stav jejich hrazení, přehled DPH
 • Ohlašovací povinnost finančnímu úřadu
 • Soupis úhrad za období

 

Pokladna

Modul pro evidenci stavu a pohybu hotovosti v pokladně. Umožňuje vystavení pokladního dokladu, jeho vytištění, automatický zápis do pokladní knihy, předkontaci pokladního dokladu. Možnost vystavení daňového dokladu, jeho automatický zápis do deníku vydaných daňových dokladů. Možnost vedení pokladny ve více měnách.

 

Obsahuje následující funkce:

 • Příjem hotovosti, tisk příjmového pokladního dokladu
 • Výdej hotovosti, tisk výdajového pokladního dokladu
 • Pokladní kniha
 • Vystavení a tisk daňového dokladu k příjmovému pokladnímu dokladu
 • Evidence uzavřených pokladních dokladů

Výstupní sestavy

 • pokladní kniha s denními a měsíčními obraty, převody na další den

 

 

Styk s bankou

Modul pro komunikaci s bankou. Umožňuje převod výpisu z banky ze souboru do ekonomického informačního systému, prohlížení bankovních výpisů a obratů účtů, převod skupiny příkazů k úhradě do souboru.

 

Obsahuje následující funkce

 • Převod bankovního výpisu do EIS
 • Prohlížení bankovních výpisů
 • Prohlížení obratů účtů bankovních výpisů
 • Párování s daňovými doklady
 • Převod skupiny příkazů k úhradě do souboru

Výstupní sestavy

 • Sestava bankovních výpisů
 • Sestava obratů účtu

Samozřejmostí je styk s bankou pomocí aplikace Platební Brána.

 

Aplikace Fakturace úspěšně funguje u těchto zákazníků

Aplikace je provozována jako klient-server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Pro provoz serveru doporučujeme Oracle Server 7.2 nebo vyšší na operačním systému UNIX, případně Windows NT Server. Pro provoz klienta doporučujeme Windows 95 nebo vyšší.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews