Kudy Kam On Line

Kudy Kam On Line je internetový projekt, který svým uživatelům poskytuje kvalitní informace a služby, týkající se všech oblastí lidské činnosti.

V nejjednodušším případě je průvodcem ve spletité síti firem, podniků, zařízení, zajímavostí či turistických atrakcí.

Pro registrované uživatele přináší navíc celou škálu nadstandardních funkcí, např. automatické on line rezervace služeb přes různé komunikační kanály (WEB, SMS, E-mail, ...), vlastní nastavení chování systému (automatické posílání vyžádaných informací zvolenými komunikačními kanály, stránky s oblíbenými objekty a službami, ...), apod.

Provozovatelům jednotlivých objektů pak krom vlastní prezentace na Internetu umožní využívání nadstandardních funkcí, např. systém rezervací služeb, systém rozesílání informací (např. o akcích) registrovaným uživatelům, apod. Dále parametrické nastavení vlastností služeb objektů, ...

Projekt Kudy Kam On Line chce svým uživatelům poskytovat široké spektrum aktuálních, snadno dostupných a přehledně uspořádaných informací.

 

Důležité pojmy

Objekt - firma, podnik, zařízení, ... (např. Restaurace u ..., Centrum zábavy..., apod.)

Služba - služba, kterou může objekt poskytovat (např. Restaurace, Bar, Bowling, Šipky, Parkování, ...)

Služba objektu - konkrétní služba, kterou konkrétní objekt poskytuje

Jednotka služby objektu - konkrétní jednotka služby objektu (např. pro Bowling je jednotkou služby objektu 1 dráha, pro Restauraci 1 stůl apod.)

Komunikační kanál - způsob komunikace se systémem, popř. službou objektu (např. WEB, SMS, E-mail, ICQ, ...)

 

Kategorie uživatelů projektu

Uživatele projektu Kudy Kam On Line lze v zásadě rozdělit do tří kategorií:

  1. neregistrovaní uživatelé
  2. registrovaní uživatelé
  3. provozovatelé objektů a služeb

 

Neregistrovaní uživatelé

Jsou anonymní uživatelé, kteří nejsou v projektu Kudy Kam On Line registrováni. Tito uživatelé mohou systém využívat k vyhledávání a prohlížení jednotlivých objektů a jejich služeb, jako to umožňují podobné projekty tohoto typu.

 

Registrovaní uživatelé

Jsou uživatelé, kteří se již v projektu Kudy Kam On Line registrovali, a mohou tak krom základních funkcí dostupných neregistrovaným uživatelům využívat i rozšířenou funkcionalitu projektu. Tyto nadstandardní funkce budou na internetových stránkách dostupné po přihlášení uživatele, pro komunikaci přes zvolené komunikační kanály stačí znát registrační číslo přidělené uživateli při registraci a strukturu komunikační zprávy. Registrace tohoto typu uživatele je zdarma.

 

Provozovatelé objektů a služeb

Jsou uživatelé, kteří projekt využívají pro prezentaci svých objektů. V rámci této prezentace mohou využívat nadstandardní funkcionality projektu. Provozovatelé mají po přihlášení dostupné pouze stránky vlastních objektů a služeb, a to podle typu a oprávněného přístupu provozovatele. Registrace tohoto typu uživatele je placená.

Provozovatelé objektů mohou být tří typů:

  1. Správci objektů
  2. Administrátoři objektů resp. služeb
  3. Operátoři objektů resp. služeb

Správci objektů

Jsou vlastně zřizovatelé objektů v projektu Kudy Kam On Line. Tito správci mohou po registraci a přihlášení pořizovat své vlastní objekty (jeden správce může zřídit několik vlastních objektů např. systém restaurací, ...), či měnit jejich nastavení, přiřazovat objektům jednotlivé služby a rovněž měnit jejich nastavení. Dále mají možnost definovat administrátory a operátory, a přiřazovat jim oprávnění k přístupu k objektům či službám. Dá se říci, že mají neomezenou správu nad svými objekty a službami.

 

Administrátoři objektů resp. služeb

Tento typ provozovatelů se nemůže sám zaregistrovat, ale zřizuje jej správce objektů. Ten mu také definuje oprávnění k přístupu ke konkrétním objektům nebo službám. Administrátor má po přihlášení přístup k definovaným objektům a službám, a může zároveň i měnit jejich nastavení.

 

Operátoři objektů resp. služeb

Tento typ provozovatelů se nemůže sám zaregistrovat, ale zřizuje jej správce objektů. Ten mu také definuje oprávnění k přístupu ke konkrétním objektům nebo službám. Operátor má po přihlášení přístup k definovaným objektům a službám, avšak nemůže měnit jejich nastavení.

 

Nadstandardní funkce registrovaných uživatelů a provozovatelů

Uživatelé a provozovatelé, kteří se do systému zaregistrovali, mohou využívat celou řadu nadstandardních funkcí projektu, jichž bude s rozvojem projektu přibývat. Uživatelům budou tyto funkce poskytnuty bezplatně. U provozovatelů bude záležet na typu a rozsahu využívaných funkcí. Základní sada bude poskytnuta bezplatně, některé rozšiřující funkce budou zpoplatněny. Typ a rozsah služeb, jakož i cena za tyto služby budou vždy upraveny smluvně mezi provozovatelem objektu a provozovatelem projektu Kudy Kam On Line.

 

Funkce vlastního přizpůsobení

Tato funkce umožňuje vlastní nastavení chování systému ve vztahu k přihlášenému uživateli či provozovateli. Poskytuje jednak možnost vytvoření si vlastního seznamu odkazů na oblíbené resp. důležité služby objektů, které pak není nutné vyhledávat klasickým způsobem, ale jsou dostupné přímo z jednoho místa. Dále umožňuje správu nad vlastními komunikačními kanály k jednotlivým službám objektů, které definují způsob komunikace s danými službami objektu. Umožní zobrazit seznam rezervací daného uživatele, resp. dané služby objektu. A v neposlední řadě umožňuje změnu základního nastavení uživatele či provozovatele.

 

Funkce automaticky rozesílaných informací

Tato funkce poskytuje provozovatelům možnost rozesílání cílených informací (např. akce služby objektu, ...) na zvolené komunikační kanály uživatelů. Informace jsou rozesílány pouze těm uživatelům, kteří si ve svém nastavení povolili přijímání takovýchto informací (nejedná se o spam).

Registrovaným uživatelům poskytuje možnost zasílání vyžádaných informací od zvolených služeb objektů na definované komunikační kanály (např. zajímají mne akce služby Šipky objektu Restaurace u ...).

 

Funkce automatických rezervací

Tato funkce přináší provozovatelům možnost využití komplexního bezobslužného systému rezervací služeb (pochopitelně se počítá i s možností ručního pořizování rezervací obsluhou). Systém automaticky vyhodnocuje požadavky na rezervaci nebo její zrušení od registrovaných uživatelů podle nastavených parametrů dané služby. Tento systém se dá provozovat i bez přístupu daného objektu na Internet vhodným nastavením parametrů služby objektu.

Registrovaným uživatelům umožňuje automatické rezervace základních jednotek služeb objektů (např. pro službu Bowling rezervaci drah) prostřednictvím zvolených komunikačních kanálů. Jedná se o skutečnou on line rezervaci bez zásahu obsluhy. Uživatel je okamžitě po zpracování takového požadavku informován o výsledku zpracování - potvrzení rezervace popř. oznámení chyby resp. důvodů nepotvrzení. Totéž platí i o zrušení rezervace, která byla zjednána dříve.

Stejná funkcionalita bude platit i pro rezervaci akcí popř. konkrétních nabídek služeb (jídla z jídelního lístku, ...), které jsou plánovány v rámci rozšíření projektu.

 

 

Komunikační kanály

Jedná se o soubor komunikačních kanálů, kterými lze systém ovládat. Základním komunikačním kanálem je WEB, který má k dispozici kterýkoli uživatel Internetu, potažmo uživatel projektu Kudy Kam On Line. Ostatní komunikační kanály jsou vyhrazeny pouze pro registrované uživatele a provozovatele, a umožňují využívání systému i bez přístupu na Internet. Jedná se především o SMS, E-mail a ICQ. Tyto kanály lze pro komunikaci využívat pomocí typizovaných komunikačních zpráv, jejichž popis je uveden níže. Momentálně jsou k dispozici komunikační zprávy pro rezervaci a zrušení rezervace. Další typy budou postupně začleňovány do projektu s jeho rozvojem a podle potřeb uživatelů či provozovatelů. Stejně tak s rozvojem komunikačních technologií se bude rozšiřovat i soubor komunikačních kanálů (WAP, apod.)

 

Komunikační zprávy

Jsou specifické textové zprávy o pevně dané struktuře, které umožňují rozšířenou komunikaci se systémem. Na smysluplnou komunikační zprávu je generována odpověď stejným komunikačním kanálem, kterým byla do systému přijata. Počet typů těchto zpráv se bude rozšiřovat podle potřeb uživatelů a provozovatelů.

 

Základní menu projektu

Pro uživatele a provozovatele, kteří mají přístup na Internet, je nejjednodušším a nejpřehlednějším způsobem ovládání a využívání funkcí projektu Kudy Kam On Line používání přímo webových stránek projektu. Toto ovládání je zajištěno přes přehledné kontextové menu uvedené v horní části stránek projektu.

 

Domů

Hlavní stránka s úvodním slovem k projektu. Dále jsou na stránkách zobrazeny nejaktuálnější novinky a oznámení. Novinky jsou informace o zásadních změnách a rozšířeních projektu (např. Zprovoznění nových služeb Parkování , Pivnice a Ubytování .). Oznámení jsou méně podstatné zprávy, které informují uživatele např. o akcích pořádaných tvůrci projektu, různých zajímavostech, apod.

Zobrazeny jsou vždy nejaktuálnější informace, všechny zprávy daného typu lze zobrazit po kliknutí na příslušnou linku pod poslední aktuální informací.

 

A picture

 

Přihlášení / Odhlášení

Registrovaní uživatelé a provozovatelé se zde mohou přihlásit do systému resp. odhlásit ze systému. Případně, pokud zapomenou přihlašovací jméno nebo heslo si jej mohou nechat zaslat na E-mail. Je třeba pouze zadat registrační číslo vygenerované při registraci a E-mail, který je shodný s údajem uvedeným ve vlastním nastavení.

Nepřihlášení uživatelé i provozovatelé mají dostupnou pouze základní funkcionalitu projektu, po přihlášení plnou (uživatelé) resp. smluvní funkcionalitu (provozovatelé).

 

A picture

Moje

Tato nabídka je zobrazena pouze po přihlášení se do systému. Na základní stránce je zobrazeno nastavení přihlášeného uživatele či provozovatele, které lze vytisknout. Podmenu této nabídky jsou Oblíbené, Komunikační kanály, Seznam rezervací, Změna nastavení a Změna hesla.

 

A picture

Oblíbené

Zobrazuje oblíbené služby objektů, jež si uživatel resp. provozovatel definoval. Zařazování oblíbených služeb objektů do této kategorie se provádí přímo na stránkách služeb objektů (dostupných pomocí levého menu). Vyřazování se provádí přímo na těchto stránkách.

 

A picture

Komunikační kanály

Zde jsou vyobrazeny jednotlivé komunikační kanály ke službám objektů, jež si uživatel resp. provozovatel definoval. Zařazování komunikačních kanálů do této kategorie se provádí přímo na stránkách služeb objektů (dostupných pomocí levého menu). Vyřazování se provádí přímo na těchto stránkách.

 

A picture

Seznam rezervací

Uživatelé na těchto stránkách vidí přehledně vlastní rezervace jednotek služeb objektů včetně stavu rezervace (aktivní, prošlá, vyzvednutá, nevyzvednutá). Odtud je možné aktivní rezervace přímo i zrušit.

Provozovatelé mají na těchto stránkách zobrazen aktuální stav rezervací jednotek služeb objektů v daný den s možností si tyto informace vytisknout. To, společně s vhodným nastavením parametrů služby objektu, poskytuje provozovatelům možnost využívat systém Kudy Kam On Line i bez přístupu na Internet.

 

A picture

Změna nastavení

Slouží pro změnu nastavení údajů zadaných při registraci.

 

A picture

 

Změna hesla

Slouží pro změnu hesla.

 

A picture

Registrace

Registrace do systému je pro uživatele zdarma, je třeba vyplnit pouze několik málo informací, které slouží především jako kontrolní mechanismy pro využívání nadstandardních funkcí projektu a dále pro systémové a statistické účely. Tyto informace nebudou v žádném případě zneužívány ani poskytovány třetím stranám.

Totéž platí i pro provozovatele, avšak pro ně je již registrace placená, resp. registrace je zdarma, ale zařazení objektu provozovatele do databáze a plnohodnotné využívání všech funkcionalit je již zpoplatněno.

Registrace je rozdělena do tří kroků. V prvním kroku se provádí vyplnění údajů. Druhý krok umožňuje kontrolu vyplněných údajů před vlastním odesláním a rovněž tisk registračního formuláře včetně vygenerovaného registračního čísla, jež je nezbytné k využívání systému. Ve třetím kroku dojde k registraci a automatickému přihlášení do systému.

Informace zadané při registraci lze později k kdykoli změnit v menu Moje, podmenu Změna nastavení. Registrační číslo měnit nelze.

 

A picture

O Projektu

Tato stránka obsahuje základní informace o projektu.

 

 

Dotazy

Zde jsou zobrazeny nejčastější dotazy k projektu a odpovědi na ně. Je zde umožněno i vyhledávání mezi dotazy a uveden odkaz na E-mail pro zadávání dotazů.

 

A picture

 

Nápověda

Kontextová nápověda k projektu.

 

Vyhledávání

Umožňuje kontextové resp. komplexní vyhledávání objektů a služeb v databázi projektu podle zadaných parametrů.

 

Menu objektů a služeb

Menu objektů a služeb je zobrazeno v levé části stránek projektu Kudy Kam On Line a je rovněž kontextové. V základním tvaru je zde uveden seznam kategorií objektů (např. Hotel, Restaurace, ...). Po kliknutí na vybranou kategorii se zobrazí seznam objektů z databáze, které přísluší do dané kategorie. Po vybrání konkrétního objektu se již menu změní. Shora jsou uvedeny odkazy na Seznam objektů (seznam všech kategorií - základní tvar), konkrétní kategorii (např. Restaurace) a Domů na objekt (odkaz na hlavní stránku vybraného objektu). Dále jsou uvedeny jednotlivé odkazy na služby objektu a popř. odkazy na akce služby, výluky služby, rezervace služby, ... Toto menu zůstává stejné, dokud není zvolen jiný objekt téže kategorie či změněna kategorie (Seznam objektů).

 

Stránky služeb objektů

Na stránkách služeb objektů jsou zobrazeny vlastnosti a nastavení konkrétních služeb objektů. Tyto údaje slouží jednak jako informace uživatelům, jednak pro vyhledávání.

 

A picture

V horní liště služby objektu jsou ikony pro přidání služby mezi oblíbené a mezi komunikační kanály - pro registrované uživatele a provozovatele, a dále ikony pro kontextové vyhledávání a nápovědu.

kk_sluz_lista

Mezi stránky služeb objektů se dají počítat i další stránky, které jsou však dostupné pouze registrovaným uživatelům a pvozovatelům. Jedná se o stránku zobrazení mimořádných akcí a výluk , a dále o stránku rezervací, kde je možné si zřídit přímo konkrétní rezervaci jednotky služby objektu.

 

Příklad 1.

Rezervace bowlingových drah:

A picture

Příklad 2.

Rezervace míst na sportovní utkání:

 

A picture

Příklad 3.

Rezervace míst na filmové představení v kině:

 

A picture

A picture

 

Srovnání

 

Pro pochopení výhod plynoucích z registrace provozovatelů do systému Kudy Kam On Line je nejlépe přímo provést srovnání dvou konkrétních objektů.

Mějme tedy dva kvalitativně stejné objekty, z nichž jeden je registrován v systému Kudy Kam On Line. Oba objekty jsou typu Restaurace a oba poskytují shodné služby - Restaurace, Bar, Diskotéka, Letní zahrada, Salónek, Polední menu, Kulečník, Šipky, Bowling, Velkoplošná projekce, Parkování, Ubytování . V obou objektech hraje každý pátek živá hudba, každý pátek a sobotu se koná žánrově zaměřená diskotéka, každý večer probíhá velkoplošná projekce s upřednostňováním sportovních pořadů a čas od času restaurace nabízí kulinářské speciality (Myslivecké hody, Dary moře, Den italských specialit, ...).

Dále mějme čtyřčlennou rodinu. Všichni mají přístup na Internet (v práci, doma, v Internetové kavárně, ...). Otec, syn a dcera jsou registrovanými uživateli projektu Kudy Kam On Line.

 

Modelové situace

Odpoledne má otec obchodní jednání s partnery, které se může protáhnout do večera, a hledá vhodnou restauraci, kde se dobře vaří, nejlépe nějaké speciality, a kde by nerušeně s partnery mohl probrat obchodní záležitosti, pochopitelně všichni přijedou auty, takže by tam mělo být kde zaparkovat.

 

 

Neregistrovaný objekt

Registrovaný objekt

Otec postupně obtelefonovává objekty, které již zná nebo které mu byly doporučeny. Zjišťuje, zda tam mají, na danou dobu volný stůl někde v ústraní popř. salónek a zda si jej může rezervovat, jaké kde vaří speciality, zda je tam možnost zaparkování tří automobilů a zda je parkoviště hlídané a je možno si jej rezervovat. Hledá tak dlouho, až narazí na náš neregistrovaný objekt, který konečně splňuje jeho představy. Obsluha v restauraci mu rezervuje požadovaný stůl a zároveň mu sdělí telefonní číslo, na kterém je možno si rezervovat parkovací místa na parkovišti. Otec tam tedy zavolá, a jsou-li v danou dobu na parkovišti volná tři parkovací místa, tak si je zároveň rezervuje.

Podobný postup by následoval i v případě vyhledávání takového objektu na Internetu, kde by však stejně zase jen zjistil telefonní čísla na nalezené objekty a následovala by výše popsaná procedura.

Už minulý týden mu na E-mail přišla zpráva, že v našem objektu jsou dnes Zvěřinové hody. Připojí se tedy přes Internet do systému Kudy Kam On Line a mezi svými oblíbenými podniky si najde náš objekt. Zjistí, zda je na danou dobu volný požadovaný stůl a tři parkovací místa. Pokud ano, přímo si vše rezervuje. Navíc zjistí, že si může rezervovat i konkrétní jídlo na danou hodinu, což ho potěší, a tuto službu hned využije. V informacích o objektu se dále dozví, že následující den je projekce sportovního utkání jeho oblíbeného celku. Objedná si proto pro sebe a pro syna ještě stůl s dobrým výhledem.

Matka chodí pravidelně na obědy do restaurace na polední menu, a ráda by zjistila, kde a jakou dnes mají nabídku.

Neregistrovaný objekt

Registrovaný objekt

Buď má matka dobrou paměť a pamatuje si kde mají jakou nabídku poledních menu na daný den nebo si to zjistí telefonicky nebo jde  naslepo někam a tam si vybere z toho co je momentálně k dispozici, byť má chuť na něco jiného.

Přestože není registrovaným uživatelem projektu Kudy Kam On Line, má možnost si takové informace na stránkách tohoto projektu kdykoli vyhledat, včetně vyhledání konkrétní jídla na daný den. Navíc, protože manžel je registrovaným uživatelem, chtěl být informován o nabídkách poledních menu z různých restaurací a ona ho požádala, aby jí tyto informace přeposílal, ví už z minulého týdne, kde co nabízejí. Ke všemu má dokonce tu možnost, aby jí manžel s předstihem rezervoval konkrétní jídla na celý týden dopředu, včetně rezervace stolu, u kterého chce společně s kolegyněmi obědvat.

Syn by rád v klidu u piva sledoval s kamarády večerní sportovní přenos a chce mít dobrý výhled.

Neregistrovaný objekt

Registrovaný objekt

Zkusí telefonicky zjistit, ve kterých objektech se bude přenos vysílat a zajistit si stůl s dobrým výhledem. Nebo jde s přáteli prostě někam a spoléhá na to, že tam bude volno, případně se pak mačká u jednoho stolu, odkud není ani pořádný výhled, s cizími lidmi. Pochopitelně nemá ani tušení o tom, že mu již otec jeden stůl rezervoval systémem Kudy Kam On Line.

Minulý týden mu přišla SMS zpráva, že v našem objektu bude plošná projekce sportovního utkání. Protože nechtěl riskovat, že bude celý objekt v brzké době rezervován někým jiným a neměl v tu chvíli přímo přístup na Internet, rezervoval si okamžitě dva stoly pro sebe a své přátele přes SMS rezervační zprávu systému Kudy Kam On Line. Doma, když zjistil, že mu rezervaci zajistil už otec, v klidu zruší rezervaci jednoho stolu.

Dcera si chce zajít v noci s přítelem na skleničku vína a chtějí sedět u stolu sami, aby je nikdo nerušil.

Neregistrovaný objekt

Registrovaný objekt

Na Internetu nebo telefonicky vyhledává restauraci s kvalitním výběrem francouzských vín, kde mají stoly pro dva. Pokud nalezne a mají volný takový stůl, telefonicky si jej rezervuje. Pokud nenalezne, koupí si s přítelem láhev vína domů a spoléhá na to, že rodiče i bratr budou mít do pozdních nočních hodin program mimo domov.

Vzpomněla si na to, že ji před časem přišla SMS-ka s informací, že v nějakém podniku je tento pátek živá country kapela. Sedne tedy doma k počítači a vyhledá si daný podnik v systému Kudy Kam On Line. Jelikož jí daný podnik vyhovuje, rezervuje si zde stůl pro dvě osoby.

Otec je vášnivý hráč kulečníku a rád by si jej večer zahrál s přáteli, ale někde, kde ještě nebyli, avšak blízko jeho bydliště.

Neregistrovaný objekt

Registrovaný objekt

Má několik vytipovaných a doporučených objektů. Situace se stále opakuje, telefonování nebo risk.

Vyhledá si v systému Kudy Kam On Line několik objektů, které splňují jeho požadavky: restaurace s oblíbeným pivem, volným kulečníkem na danou dobu, v okolí do 1km od jeho bydliště. Jakmile jej nalezne, rovnou si rezervuje kulečníkový stůl na 2 hodiny a poté stůl, kde pak s přáteli ještě posedí.

Syn plánuje sraz maturantů a hledá vhodný objekt se salónkem, dobrou kuchyní, případně možnostmi pobavení..

Neregistrovaný objekt

Registrovaný objekt

Má několik tipů od spolužáků, kam telefonuje, případně osobně zajde. V případě, že mu objekt vyhovuje, rezervuje si salónek a večeři pro 30 lidí.

Má několik tipů od spolužáků, vesměs se jedná o objekty registrované v projektu Kudy Kam On Line. Koukne na ně a pokud mu nevyhovují, vyhledá si takové objekty, které splňují jeho představu. Pochopitelně se nemusí jednat o objekty v místě jeho bydliště, protože spolužáci jsou roztroušeni po celé republice. Proto může zvolit kompromis, aby to měli všichni přibližně stejně daleko. Rezervuje si salónek, večeři a dva šipkové automaty na celý večer.

Dcera by ráda zašla s kamarádkami na diskotéku, ráda poslouchá staré hity.

Neregistrovaný objekt

Registrovaný objekt

Vzpomíná si matně, že někde na plakátu viděla upoutávku na diskotéku se starými hity. Zavolá nejprve kamarádkám, zda neví, kde to bylo. Pokud to zjistí, má téměř vyhráno. Pokud ne, pátrání pokračuje, až daný objekt nalezne. Telefonicky nebo osobně si rezervuje 6 lístků a stůl, u kterého budou sedět.

Vyhledá si objekt, který nabízí mezi svými akcemi onu diskotéku se starými hity a objekty, které pořádají pravidelně takové akce. Mezi nalezenými objekty je, mimo jiné, i objekt z plakátu. Z těchto objektů si vybere ten, který ji nejvíce vyhovuje např. podle žánru, umístění, vzhledu, nabídky jídel či nápojů, ... a rezervuje si 6 lístků a stůl.

Rodina o víkendu plánuje společný slavnostní oběd.

Neregistrovaný objekt

Registrovaný objekt

Postup je stále stejný, možnosti stále omezené.

Po nalezení vhodného objektu si rodina rezervuje stůl, každý si objedná konkrétní jídlo na danou hodinu, aby nemuseli čekat.

Otec se autem vrací z vyčerpávající služební cesty z ciziny. Je noc, otec je už unaven, domů to má pořád ještě dostatečně daleko. Rozhodne se tedy někde přenocovat. Oblast, v níž se právě nachází je pro něj neznámá.

Neregistrovaný objekt

Registrovaný objekt

Pokusí se najít v mapě nejbližší ubytovnu, pension nebo hotel. Rozjede se k nalezenému objektu, a má li štěstí a mají tam zrovna volný pokoj, ubytuje se.

Vyhledá si, podle svého aktuálního umístění, nejbližší ubytovny (např. do vzdálenosti 30km), kde mají volný jednolůžkový pokoj se sprchou, připojením na Internet, snídaní. Vybrat z nich si může např. podle ceny. Hned si pokoj rezervuje a za chvíli již spokojeně spí.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews