Podniková spořitelna

Aplikace Podniková spořitelna je zjednodušeným bankovním systémem určený pro podnikové spořitelny, vnitropodnikové banky a úvěrní a spořitelní družstva kampeličky.

Aplikace Podniková spořitelna je plně modulární. Jádro systému tvoří moduly Pokladna a Bezhotovostní platební styk. Tyto hlavní moduly jsou v základní verzi doplněny o servisní moduly Uzávěrka, Definice klientů a kont, Styk s bankou, Výstup do účetnictví, Import a export dokladů a Výstup pro manažerské pracoviště.

Systém je možné dále doplnit o moduly několika typů vkladů a úvěrů. Vklady mají možnost pásmového úročení.

 

Funkční možnosti aplikace Podniková spořitelna

 • Pokladna příjmové a výdajové pokladní doklady, výčetka hotovosti, pokladní kniha.
 • Bezhotovostní platební styk interní příkaz k úhradě/inkasu, příkaz k úhradě/inkasu na externí bankovní účet, připsání externích plateb, inkasní smlouvy, tři typy trvalých příkazů k úhradě.
 • Termínované vklady
 • Termínované vklady speciál
 • Revolvingové vklady
 • Vkladové účty speciál
 • Krátkodobé hotovostní půjčky (tzv. Chwiluvky)
 • Standardní úvěry
 • Diskontní úvěry
 • Úvěry speciál

Jednotlivé moduly je možné provozovat na více pracovištích (jejich počet je omezen pouze použitým hardware). Pro každé pracoviště je možné definovat autorizované osoby, přístupné moduly a omezení viditelnosti jednotlivých účtů (tzn. např. utajení informací o stavech účtů manažérů na pokladně č. 10). Všechny pracoviště musí být napojeny on-line tzn. každé pracoviště vidí aktuální zůstatek účtu klienta.

Systém obsahuje mnoho prvků pro zajištění kontroly kvality. Mezi hlavní prvky patří změna zůstatku účtu výhradně na základě dvoustranného dokladu (plátce-příjemce), kontrola nulové sumy zůstatku všech kont při každé denní uzávěrce, kontrola podlimitního zůstatku účtu, sestavy o stavu systému a evidence spouštění důležitých modulů.

 

Běžná konta a jejich produkty

Vnitropodniková spořitelna poskytuje své základní služby pomocí tzv. běžných kont. Nad těmito konty lze provádět běžné bankovní hotovostní a bezhotovostní operace (viz. dále).

Rozlišujeme tyto typy běžných kont:

 • Osobní konta jsou to konta zaměstnanců, na které budou převedeny mzdy.
 • Podnikatelská konta v případě, že je zaměstnanec i podnikatelem, může si zřídit u VPS svoje firemní konto.
 • Konta středisek je-li daný podnik rozdělen na samostatná střediska, může být pro každé středisko založen účet a střediska pak mezi sebou obchodují jako samostatné firmy.
 • Vnitřní konta konta, která si firma zřizuje pro svou vlastní potřebu. Příkladem může být mzdový účet podniku, na který firma bezhotovostně převádí peněžní prostředky pro výplatu mezd.

Lze zakládat i další typy běžných kont např. speciální typ osobního konta určený pro manažéry.

 

Společnými vlastnostmi všech typů běžných kont jsou:

 • Každé konto má definováno úročení a korekci úročení pro kladný zůstatek, záporný zůstatek a podlimitní zůstatek (sankční úrok)
 • Každý typ konta může mít definováno pásmové úročení, které denně upraví podle zůstatku konta jeho úrok pro kladný zůstatek.
 • Každý typ konta může mít svou korekci úroku pro kladný zůstatek, záporný zůstatek a podlimitní zůstatek.
 • Každý typ konta má určen typ kapitalizace úroků měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční.
 • Každý typ konta má určen typ zaokrouhlování úroků a daně z úroků
 • Každý typ běžného konta má definovány své poplatky za vedení konta, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, úhradu na externí bankovní účet, úhradu z externího bankovního účtu, úhradu na interní konto, úhradu z interního konta, platbu platební kartou a poplatky za jednotlivé typy výpisů.
 • Každé konto má dále určen svůj limit zůstatku při jehož nedodržení se bude účtovat sankční úrok, typ zasílaných sestav (výpisů), povolení (ano/ne) danění, poplatkování a pásmového úročení.

 

Bezhotovostní operace

Bezhotovostní operace lze provádět těmito prostředky:

 • Šek příkaz k úhradě z konta VPS na konto VPS
 • Interní inkaso příkaz k inkasu z konta VPS na konto VPS. Musí být definována inkasní smlouva.
 • Příkaz k úhradě z konta VPS na externí bankovní účet
 • Příkaz k úhradě speciální jako příkaz k úhradě, ale klientovi je částka stržena již při vytváření dávky o úhradách do banky. V předchozím případě je klientovi částka stržena až při zpracování výpisu z účtu.
 • Příkaz k inkasu z externího bankovního účtu
 • Trvalý příkaz k úhradě definuje pravidelné úhrady (automaticky generované) na konto VPS nebo externí bankovní účet. Může být definován buď četností splátek (denně, měsičně, čtvrtletně, pololetně, ročně) nebo pevným platebním kalendářem (částka a splatnost). Je-li definován četností splátek, lze dále definovat pravidelný nárůst nebo pokles placené částky procentem nebo pevnou částkou.
 • Příjem externí platby na každé běžné konto může být provedena platba z externího bankovního účtu. V tom případě musí být v prvních šesti znacích variabilním symbolu kód konta VPS (jinak nemůže dojít k automatickému zúčtování platby)
 • Platební karty v aplikaci lze definovat číselník platebních karet, který obsahuje vždy číslo platební karty a číslo konta. Pro platební karty EC/MC pak VPS získá ve výpisu z účtu ve specifickém symbolu číslo platební karty a VPS provede automatické zúčtování výběru platební kartou.

 

A picture

 

Hotovostní operace - pokladna

Hotovostní operace zahrnují běžné hotovostní platby:

 • Příjmový pokladní doklad umožňuje složení hotovosti na kterémkoliv běžné konto.
 • Výdajový pokladní doklad umožňuje výběr hotovosti z kteréhokoliv běžného konta.
 • Odvod a příjem hotovosti na/z bankovního účtu
 • Převod hotovosti mezi pokladnami

Pokladní doklady je dále možné stornovat (vytvořením dokladu se zápornou částkou) a je možné tisknout pokladní doklady s konečným zůstatkem i bez konečného zůstatku.

 

Krátkodobá hotovostní půjčka - chwiluvka

"Chwiluvky" jsou krátkodobé půjčky za dohodnutý poplatek na dohodnutou dobu do výše průměrné mzdy zaměstnance. Je to speciální typ v hotovosti poskytnutého úvěru, který se neprojeví na osobním kontě klienta, pokud klient dodrží termín splatnosti. Tzn. osobní konto slouží pouze jako ručení v případě nedodržení splatnosti je částka půjčky, poplatek a sankční poplatek dohodnutý ve smlouvě stržen z tohoto konta.

 

Produkty vkladů a úvěrů

Produkty vkladů a úvěrů mají tyto společné vlastnosti :

 • Musí existovat běžné konto, ke kterému se vklad nebo úvěr bude vztahovat
 • Pro kterýkoliv typ vkladu nebo úvěru musí být zřízen speciální typ konta
 • Jakákoliv platba (vložení vkladu, vrácení vkladu, úroky z vkladu, poskytnutí úvěru ...) probíhá vždy bezhotovostní operací mezi běžným kontem a kontem vkladu/úvěru.
 • Smlouva o vkladu vždy eviduje údaj o zdaňování úroků (Ano/Ne)
 • Následující výčet služeb je třeba chápat spíše jako typy služeb. Konkrétní úrokové sazby a doba trvání vkladu/úvěru se zadávají vždy pro konkrétní smlouvu. Podniková spořitelna si musí vyhotovit svou nabídku služeb s konkrétními úrokovými sazbami.

 

Termínované vklady

Termínovaným vkladem může klient uložit smluvně dohodnutou částku na dohodnutou dobu u VPB. Částku ter. vkladu nelze měnit, ter. vklad lze pouze prodloužit, zkrátit nebo zadat obnovení vkladu. Úroky a vklad jsou vráceny až po uplynutí sjednané doby. Vklad lze vybrat i předčasně. Sankciónování předčasného výběru je prováděno automaticky - ve smlouvě jsou dohodnuty dvě úrokové sazby - základní a doplňková. Při předčasném výběru se uplatní pouze základní úroková sazba (může být i záporná), při řádném výběru se sazby sčítají. Při výpočtu úroku se při předčasném i řádném výběru bere v úvahu skutečná doba vkladu. Úrokové sazby lze kdykoliv před koncem trvání vkladu změnit.

Termínované vklady doporučujeme používat pro krátkodobé a střednědobé období (do 6 měsíců). Ter. vklad by neměl být splatný následující rok (problém zůčtování nákladů příštích období).

Termínované vklady speciál

Termínovaný vklad speciál se liší od standardních termínovaných vkladů tím, že úroky z vkladu mohou být připisovány v pravidelných intervalech (termínech kapitalizace) na dohodnutý účet. Je evidována pouze jedna úroková sazba, sankciónování předčasného výběru se provádí zadáním částky sankce. Částka úroku je interně napočítávána každý den - tzn. případná změna úrokové sazby ve smlouvě se projeví až na úročení v nějbližší denní uzávěrce.

Je možné zadat korekci úroků všech termínovaných vkladů.

Termínované vklady speciál se mohou používat pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vklady.

 

Revolvingové vklady

Na revolvingový vklad může klient ukládat a vybírat libovolnou částku. Vybírat lze buď výpovědí k určitému datu (ve smlouvě je určena možná četnost výpovědí v měsících) nebo okamžitě se sankcí. Konto revolvingového vkladu je úročeno denně, úroky jsou připsány za zadané kapitalizační období a je možné je směrovat na libovolné konto. Pro stanovení úroku za daný den je možné nastavit pásmové úročení nebo pevnou úrokovou sazbu. Úrok lze dále upravit individuálně pro každé konto rev. vkladu (např. zvýhodnění manažerů) nebo společně pro všechny rev. vklady.

Libovolnou částku z vkladu lze vybrat i okamžitě - klient zaplatí ze svého osobního konta zadanou částku sankce.

Revolvingové vklady jsou vhodné pro dlouhodobé vklady s možností připisování úroku k vkladu a s možností pravidelného výběru.

 

A picture

 

Vkladové účty speciální

Na vkladovém účtu speciálním může klient ukládat libovolné částky. Ve smlouvě je dohodnuto datum maximálního konce vkladu, ke kterému bude vklad automaticky vrácen. Vybírat lze buď výpovědí k určitému datu (ve smlouvě je určena možná četnost výpovědí) nebo okamžitě se sankcí.

Konto vkladového účtu je úročeno denně, úroky jsou připsány za zadané kapitalizační období a je možné je směrovat na libovolné konto. Úrok lze upravit individuálně pro každé konto vkladového účtu (např. zvýhodnění manažerů) i společně pro všechny vkladové účty.

Vkladové účty speciální jsou vhodné pro dlouhodobé vklady s možností připisování úroku k vkladu.

 

Standardní úvěry

Standardním úvěrem poskytuje VPB peněžní prostředky klientovi. Částky a termíny poskytnutí a splácení úvěrů jsou definovány pomocí splátkového kalendáře, který lze volně měnit. Úroky z úvěru i sankční úrok lze kdykoliv změnit, napočítávají se denně a zúčtovaní se provádí vždy na konci měsíce. Splátky úvěru se kontrolují na solventnost konta klienta (tzn. případná sankce je podle sankčního úroku dohodnutého ve smlouvě), splátky úroků z úvěrů se nekontrolují na solventnost klienta (tzn. případná sankce podle sankčního úroku konta klienta).

Úroky a sankční úroky lze upravit individuálně pro každé konto úvěru i společně pro všechny standardní úvěry.

Standardní úvěry je vhodné použít pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úvěry.

 

Diskontní úvěry

Diskontním úvěrem poskytuje VPB peněžní prostředky klientovi. Částky a termíny poskytnutí a splácení úvěrů jsou definovány pomocí splátkového kalendáře, který je pevně vypočten (včetně splátek úroků) na základě údajů smlouvy (částka úvěru, úrok, počet splátek, datum první splátky). Úrok zadaný ve smlouvě nelze měnit a není úrokem p.a. ale splíše sazbou (která se násobí průměrným stavem úvěru) za poskytnutí úvěru. Ve splátkovém kalendáři lze měnit pouze termíny splátek. Splátky úvěru i splátky úroků z úvěru se nekontrolují na solventnost klienta (tzn. případná sankce podle sankčního úroku konta klienta).

Diskontní úvěry jsou vhodné pro krátkodobé a střednědobé úvěry do 1 roku.

 

Úvěry speciální

Speciálním úvěrem poskytuje VPB peněžní prostředky klientovi. Částky a termíny poskytnutí a splácení úvěrů jsou definovány pomocí splátkového kalendáře, který je automaticky vygenerován na základě údajů smlouvy a na kterém lze měnit data splatnosti (úvěr ale nelze prodloužit) a částky. U splátek úroků z úvěru nelze měnit částku - lze ale změnit úrok z úvěru ve smlouvě - dojde k přepočtení budoucích splátek úroků z úvěru. Procentní sazba dohodnutá ve smlouvě není úrok p.a., ale procento poplatku z původně vypůjčené částky, které musí klient zaplatit za rok (výsledná částka se do splátkového kalendáře rozpočte na jednotlivé měsíce, po které trvá úvěr).

Splátky úvěru se kontrolují na solventnost konta klienta (tzn. případná sankce procentem z částky úvěru - toto procento se platí každý den! a je zadána jedna společná sazba pro všechny úvěry), splátky úroků z úvěrů se nekontrolují na solventnost klienta (tzn. případná sankce podle sankčního úroku konta klienta).

Úvěry speciální jsou vhodné pro krátkodobé úvěry.

 

Přehled vlastností různých typů vkladů

vl1

Přehled vlastností úvěrů

vl2

 

Implementace systému je prováděna na základě implementačního projektu, který zahrnuje analýzu potřeb zákazníka, stanovení implementovaných modulů a jejich parametrické nastavení, definování pracovišť a odpovědnosti jednotlivých osob, případně vytvoření speciálních interface modulů (styk s účetnictvím, bankou...), zaškolení obsluhy, testovací provoz, ostrý provoz, podpora provozu. Pro řešení styku s bankou doporučujeme naší aplikaci Platební brána .

Aplikace je provozována jako klient-server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Pro provoz serveru doporučujeme Oracle Server 7.2 nebo vyšší na operačním systému UNIX, případně Windows NT Server. Pro provoz klienta doporučujeme Windows 95 nebo vyšší.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews