Pokladna

Aplikace Pokladna je pokladní systém, který umožňuje standardní služby pokladny. Dělí se na tyto části

  • Jádro poklady
  • Správa pokladní knihy
  • Komunikace s navazujícími systémy

 

Jádro poklady

Jádro poklady je základní část pokladního systému, která shromažďuje veškerá data potřebná pro chod pokladny. Jsou to:

 

Oběživa

Správa oběživa umožňuje uživateli definovat nové oběživo nebo opravovat základní údaje o již definovaném oběživu. Ke každému oběživu musí být vydefinovány jeho nominální hodnoty, protože se podle nich provádí kontroly zůstatku oběživa v pokladně. V případě potřeby může být pomocí této funkce ke zvolenému oběživu vydefinován převodní kurz pro převod tohoto oběživa na jiné.

 

Klienti pokladny

Tento modul aplikace je určen k definování a prohlížení klientů pokladen.

 

Transakce

Tento modul je určen k definování a prohlížení transakcí, které mohou být používány při sestavování dokladů, které budou zapisovány do pokladních knih. Ke každé transakci je možné vydefinovat jednotlivé úkony, které ji blíže popisují, a které také mohou být používány v sestavovaných pokladních dokladech. Sestavování převodů, které vychází z transakcí, může být rozděleno do několika kroků. Tyto kroky mohou být pro každou transakci různé a v tomto modulu je umožněno je definovat společně s účasti uživatelů na těchto krocích. Poslední možností tohoto modulu je definování povolení k použití zvolené transakce v určité pokladní knize.

 

A picture

 

Pokladní knihy

Modul slouží ke správě pokladních knih, které evidují pohyb oběživ. Pomocí funkce je možné založit pokladní knihu, definovat povolení k používání určitých transakcí v pokladní knize a také definovat přístup uživatelů do zvolené pokladní knihy.

 

Uživatelé pokladny

Tento modul je určen pro definování uživatelů, kteří se budou podílet na sestavování pokladních dokladů. Po vydefinování uživatele mu může být definován typ přístupu do konkrétní pokladní knihy. Dále mu může být vydefinována účast na určitém kroku zpracování transakce. Vzhledem k tomu, že je možné sledovat jak se určitý uživatel podílí na sestování a vyřizování pokladních dokladů, je možné si pomocí tohoto modulu aplikace prohlédnout převody, na kterých se zvolený uživatel podílel.

 

Doplňující funkce

Jsou to funkce pro Sestavení výčetky k dokladu, Sestavení výčetky k převodu, Tisk výčetky nominálních hodnot nebo Přehled aktuálních zůstatků oběživ.

 

Sestavy

Z možných sestav uveďme Tisk seznamu dokladů za určité období, Tisk zvoleného dokladu, Detailní tisk pokladního dokladu, Sestava pohybů oběživa, Seznam dokladů podle jejich typů, Soupis daňových dokladů.

 

Správa pokladní knihy

Správa pokladních dokladů je určena k pořizování a prohlížení dokladů, které jsou zaevidovány ve zvolené pokladní knize. Uživatel, který je přihlášen v pokladním systému, může pracovat pouze s pokladními knihami, na které má definován odpovídající přístup. V rámci pokladní knihy může uživatel provádět výběr pokladních dokladů, vkládání pokladních dokladů, opravu zvoleného dokladu, storno zvoleného dokladu, vytisknout zvolenou část pokladní knihy a provést její uzávěrku (provede kontrolu zůstatku oběživa v pokladně) nebo inventuru.

 

Komunikace s navazujícími systémy

Pokladní systém může komunikovat s interními systémy pomocí univerzálního rozhraní. Je zpracována komunikace s naší navazující aplikací Platbní Bránou . Tento subsystém lze rozdělit na dvě základní funkce:

 

Předání pokladního dokladu navazujícímu systému

Předání pokladního dokladu navazujícím systémům je funkce, která vybrané pokladní doklady zapíše do rozhraní navazujících systémů, které je mohou dále zpracovávat podle svých potřeb. Každý pokladní doklad může být předán pouze jednou, kdy po jeho předání je označen jako předaný. Vybraný pokladní doklad je nejprve předáván do rozhraní Platební Brány . Po zpracování všech převodů, které jsou ve vybraném dokladu uvedeny, může být doklad předán do účetního rozhraní. Do tohoto rozhraní jsou předávány pouze ty doklady, které jsou přiřazeny k pokladní knize, jejíž hodnota odpovídajícího parametru určuje, že mají být předány do účetního rozhraní. Rozdíl mezi předáváním dokladů do rozhraní Platební Brány a předáváním dokladů do účetního rozhraní spočívá v tom, že do rozhraní Platební Brány mohou být předávány pouze vybrané převody, kdežto do účetního rozhraní jsou předávány všechny pokladní doklady nebo žádný.

 

Kontrola rozhraní

Kontrola rozhraní Platební Brány je modul určený k pouhému prohlížení transakcí, které do něj byly zapsány z pokladní knihy, kterou má uživatel zvolenu pro svou práci. Pomocí tohoto modulu může uživatel sledovat, zda si Platební Brána převzala převody z pokladních dokladů, které jí byly určeny, a zda u některého z nich nebyla zjištěna chyba, která toto převzetí znemožňuje.

 

A picture

 

Kontrola účetního rozhraní je modul určený k pouhému prohlížení účetních dokladů, které do něj byly zapsány z pokladní knihy, kterou má uživatel zvolenu pro svou práci. Pomocí tohoto modulu může uživatel sledovat, zda si je navazující účetní systém převzal.

 

Implementace systému je prováděna na základě implementačního projektu, který zahrnuje analýzu potřeb zákazníka, stanovení implementovaných modulů a jejich parametrické nastavení, definování pracovišť a odpovědnosti jednotlivých osob, případně vytvoření speciálních interface modulů (styk s účetnictvím, bankou...), zaškolení obsluhy, testovací provoz, ostrý provoz, podpora provozu.

 

Aplikace Pokladna úspěšně funguje u těchto zákazníků

Aplikace je provozována jako klient-server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Pro provoz serveru doporučujeme Oracle Server 7.2 nebo vyšší na operačním systému UNIX, případně Windows NT Server. Pro provoz klienta doporučujeme Windows 95 nebo vyšší.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews