Účetní Jádro

Modul účetního jádra umožňuje sledovat veškeré účetní případy formou účetních dokladů kontovaných přímo či automaticky, a to účetních dokladů vznikajících v ostatních modulech ekonomického informačního systému ( Investiční majetek , Fakturace ...). Tím se stává centrální aplikací ekonomického informačního systému, soustřeďující účetní výstupy ostatních aplikací. Umožňuje soustředění účetních podkladů z poboček do centra organizace a vytvoření přehledu jak o celé organizaci, tak o její částech.

 

Struktura účetní věty umožňuje kontaci nákladů a výnosů na definované střediska, rozdělení nákladů na přímé a nepřímé náklady, nepřímé náklady pak na kalkulovatelné a nekalkulovatelné náklady. Aplikace pak umožňuje rozpouštění nepřímých nákladů dle definice uživatele. Takto stukturovaná účetní věta umožňuje sledovat náklady resp. výnosy např. na konkrétní osobu, středisko, automobil, zakázku apod.

 

Při kontaci dokladu dochází automaticky k evidenci zdanitelného plnění nezávisle na účtech, kontrole základu daně a dph, kontrole vazby dph na účet, je možné automatické rozdělení celkové částky na základ a daň (kontace pokladních dokladů). Je možné provádět párování položek kontovaných dokladů prostřednictvím označení dokladu nebo párovacího znaku, chceme-li prostřednictvím účtů například sledovat stav pohledávek a závazků, či stav a pohyb zboží ve skladu atd. Definice středisek,účtového rozvrhu apod. jsou volitelné s platností na konkrétní rok a při změně organizační či ekonomické struktury je možné tyto definice změnit.

 

Doklady lze kontovat do kteréhokoliv neuzavřeného měsíce, např. i když není uzavřen měsíc či rok, lze kontovat doklady dalšího měsíce, nebo měsíce následujícího roku). Otevření účetního roku (automatický převod zůstatků účtů), měsíční uzávěrka, rozkalkulace nepřímých nákladů, uzavření účetního roku probíhá aotumaticky. Umožňuje plánovat tržby a náklady na účty a střediska či jehich části, definovat výkazy s možností ke každému řádku výkazu definovat skupinu účtů nebo řádků s rozlišením na středisko či jeho část.

 

Součástí je celá řada výstupních sestav a typů výsledovek, jako např. výsledovky středisek s kalkulačními položkami, s plánem a jeho plněním, s půlročním přehledem, porovnání výsledků středisek,výsledné kalkulace středisek, sestava nepřímých nákladů a přehled o jejich rozpuštění.

 

Moduly Účetního Jádra

Účetní Jádro obsahuje tyto moduly:

 • Definice typů účetních dokladů
 • Definice
  • regionálních správ
  • hospodářských středisek
  • nákladových středisek
  • činností organizace
  • kalkulačních položek (přímých a nepřímých nákladů)
  • kalkulačních jednic a jejich možných kombinací
 • Definice rozkalkulace nepřímých nákladů
 • Účtový rozvrh


Všechny tyto definice jsou volitelné s platností na konkrétní rok a při změně organizační či ekonomické struktury je možné tyto definice změnit.

 

A picture

 

 

Dále to jsou moduly

 • Definice zdanitelných plnění s platností od data (při změně sazby dph)
 • Kontace dokladů (oklady lze kontovat do kteréhokoliv neuzavřeného měsíce, např. i když není uzavřen měsíc či rok, lze kontovat doklady dalšího měsíce, nebo měsíce následujícího roku)
 • Otevření účetního roku (automatický převod zůstatků účtů), měsíční uzávěrka, rozkalkulace nepřímých nákladů , uzavření účetního roku
 • Plán tržeb a nákladů s rozdělením na účty a střediska či jeho části
 • Definice výkazů s možností ke každému řádku výkazu definovat skupinu účtů nebo řádků s rozlišením na středisko či jeho část
 • Okamžitý stav účtů, s počátečním stavem, obraty a zůstatky po měsících
 • Import účetních dokladů zpracovaných mimo EIS

 

A picture

 

Výstupní sestavy

 • Kontovaný doklad
 • Účtový rozvrh
 • Hlavní kniha
 • Obratová předvaha
 • Deník účetních dokladů
 • Kontace účtů za dané období se stavem na začátku a konci období
 • Pohledávky a závazky podle stavu a pohybu na účtech
 • Výsledovka
  • s kalkulačními položkami
  • s plánem a jeho plněním
  • s půlročním přehledem
  • s porovnáním středisek či jejich částí
 • Výsledné kalkulace středisek
 • Sestava nepřímých nákladů a přehled o jejich rozpuštění
 • Přehled DPH za období (podklad pro Přiznání k DPH)
 • Sestavy definovaných výkazů
 • Sestavy a přehledy za celek
 • Sestavy definovaných číselníků

 

Aplikace Účetní Jádro úspěšně funguje u těchto zákazníků

Aplikace je provozována jako klient-server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Pro provoz serveru doporučujeme Oracle Server 7.2 nebo vyšší na operačním systému UNIX, případně Windows NT Server. Pro provoz klienta doporučujeme Windows 95 nebo vyšší.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews